Informacje Gilowice

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

6.30 – 17.00

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Informacja

 

Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna

 

Na podstawie § 7 ust. 1 Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/302/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Miedźna  informuje, że nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna odbędzie się w następujących terminach:

 • 15 marca 2021 roku w godzinach od 7.30 do 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna (parter, segment A)
 • 16 marca 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w biurze Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (1 piętro, segment B)
 • Uwaga!

  Z wnioskiem o uzyskanie dofinansowania mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy chcą zlikwidować stare źródło ciepła i zamontować piec węglowy 5. Klasy (ecodesign) lub kocioł gazowy.

  Na dzień złożenia wniosku winien on być kompletny, prawidłowo wypełniony, podpisany i posiadający wymagane załączniki. W przeciwnym razie wniosek podlegać będzie odrzuceniu bez możliwości poprawy lub uzupełnienia.

  Nabór dotyczy zadań przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy z Gminą, a nie już zrealizowanych bądź będących w realizacji!

   Osoba ubiegająca się o dofinansowanie zobowiązana jest dołączyć do wniosku:
  • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku, zgodnie z przyjętym wzorem (dotyczy pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, innych niż wnioskodawca oraz współmałżonka wnioskodawcy, jeżeli nieruchomość stanowi ich wspólność majątkową),
  • kopia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (jeżeli dotyczy),
  • podpisaną klauzulę informacyjną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy dotacyjnej (dotyczy zarówno wnioskodawcy jak i wszystkich współwłaścicieli udzielających pełnomocnictwa),
  • zdjęcie kotła,
  • zdjęcie kotła z uwidocznioną tabliczką znamionową albo kopia faktury lub rachunku za zakup kotła (jeżeli kocioł posiada tabliczkę znamionową bądź wnioskodawca posiada fakturę lub rachunek zakupu obecnie eksploatowanego kotła).
  Ponadto wnioskodawca przedkładając wniosek oświadcza, że:
  zapoznał się z regulaminem określającym zasady wymiany źródeł ciepła w 
  • budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Miedźna na rok 2021;
  • jest właścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego i posiada tytuł prawny do korzystania z tej nieruchomości,
  • budynek jest użytkowany zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
  • posiada zainstalowane i pracujące w budynku stare źródło ciepła,
  • nie posiada żadnego drugiego źródła ciepła wpiętego w instalację centralnego ogrzewania, bądź wspomagającego ogrzewanie,
  • w terminie złożenia wniosku nie zalega z podatkami i opłatami (w tym za odpady komunalne) na rzecz Gminy,
  • jest zameldowany na terenie gminy Miedźna,
  • nie był zobowiązany żadnym prawnym dokumentem (decyzją administracyjną, projektem itp.) do zamontowania w budynku ekologicznego źródła ciepła.
  • wyraża zgodę na przeprowadzenie przez pracowników Urzędu Gminy lub Operatora kontroli dotyczącej prawidłowości wykonania przedmiotowej inwestycji, w trakcie oraz po jej zakończeniu
  Każdy wnioskodawca przy składaniu wniosku otrzyma indywidualny numer, którym Gmina będzie się posługiwać w dalszej części naboru.

  Podstawą określenia kolejności uczestnictwa Inwestorów w Programie jest lista rankingowa.

  Lista rankingowa sporządzana jest według kryterium „wieku kotła”. W przypadku wniosków, które otrzymały tą samą ilość punktów decyduje kolejność złożenia wniosku. Każdy wniosek otrzyma ilość punktów równą odpowiednio różnicy pomiędzy rokiem złożenia wniosku a rokiem produkcji kotła.

  W przypadku braku tabliczki znamionowej bądź dowodu zakupu uznaje się, że wnioskowane kotły do modernizacji mają:

 • 1) 8 lat w przypadku kotłów na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa,

  2) 12 lat w przypadku kotłów zasypowych na paliwo stałe,

  3) 10 lat w przypadku kotłów na paliwo gazowe chyba, że z wyliczeń wyjdzie niższy wiek kotła.

  W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią księgi wieczystej a złożonym wnioskiem (w zakresie adnotacji o istnieniu budynku) wnioskodawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni na dostarczenie do Urzędu Gminy wypisu z kartoteki budynku prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Termin liczony będzie od dnia ogłoszenia listy rankingowej.  W przypadku nieuzupełnienia w terminie – wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia

  Na podstawie utworzonej listy rankingowej, uwzględniając środki budżetu Gminy przeznaczone na dotacji celowe tworzy się listę wnioskodawców.

  Ilość zadań zrealizowanych w ramach Programu będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz Funduszu, z zastrzeżeniem, że ich ilość w 2021 roku nie przekroczy 120 modernizacji.

  Wnioskodawcy niemieszczący się w limitach zostają wpisani na listę rezerwową.

  Podstawy wykluczenia z ubiegania się o dofinansowanie w danym roku:

  • stwierdzenia braków formalnych wniosku (tj. brak wymaganego pełnomocnictwa, brak zdjęcia, brak podpisanej klauzuli informacyjnej lub postanowienia o stwierdzeniu spadku)
  • negatywnej weryfikacja złożonych oświadczeń (np. w przypadku braku zameldowania lub stwierdzenia zaległości w podatkach i opłatach lokalnych)

  Dokumenty do pobrania:

na stronie http://www.miedzna.pl/2021/03/01/nabor-wnioskow-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-ramach-programu-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-gminy-miedzna-2/

 

stopka