Informacje Gilowice

Nasze przedszkole jest otwarte w godzinach

6.30 – 16.30

Godziny posiłków:

śniadanie - 9.00

obiad - 12.00

podwieczorek - 14.00

Informacja

 

Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

Gmina Miedźna pozyskała środki finansowe w wysokości  152 492,04 zł na realizację grantu „Asystent ucznia ze  specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”  realizowanego w ramach projektu  „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w ramach II. Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (nr POWR.02.10.00-00-1004/20-00).

 

Projekt realizowany jest w czterech placówkach: Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Woli, Gminnym Przedszkolu Publicznym im. Jana Brzechwy w Górze, Gminnym Przedszkolu Publicznym „Bajka” we Frydku oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Górze. Łącznie w ramach projektu zatrudniono pięciu asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) na okres 10 miesięcy, dzięki czemu wsparcie otrzymało pięciu uczniów.

Pozyskany grant przeznaczony jest wyłącznie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych na stanowisku ASPE oraz obciążeń wynikających z umowy o pracę po stronie pracodawcy oraz pracownika, przez okres 10 miesięcy zatrudnienia w szkole.

Okres realizacji projektu od 01.04.2022 r. do 31.03.2022 r.

Celem projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów/ uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wypracowaniu standardu świadczenia usług asystenckich w przedszkolach i szkołach na wszystkich poziomach prowadzących oddziały ogólnodostępne, z wyłączeniem szkół specjalnych. Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania zostaną użyte do:

  1. przygotowania założeń prawnych oraz opisu kwalifikacji „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE]
  2. wprowadzenia opisu kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
  3.  opracowania zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
  4. opracowania programu i scenariuszy szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
  5.  przygotowania pierwszej grupy 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

stopka