Ramowy plan dnia "KRASNOLUDKI"

Godzina 7:00-8:00

- Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, dowolne lub z niewielkim udziałem nauczycieli (zabawy integrujące grupę, zabawy i gry przy stolikach, zabawy konstrukcyjne, dowolna działalność plastyczna).

- Obserwacja dzieci-diagnozowanie ich zachowań i umiejętności.

- Wspomaganie i koordynowanie rozwoju-praca indywidualna z dziećmi przejawiającymi deficyty rozwojowe i dziećmi zdolnymi.

I. Realizacja podstawy programowej:

Godzina 8:00-9:00

- Wspólne spotkanie dzieci – czytanie bajek lub zabawy kołowe ze śpiewaniem, zabawy rytmiczne – ruchowe, poranki muzyczne.

-Gimnastyka poranna – zabawy ruchowe w sali.

-Przygotowania do śniadania wykonywanie czynności wynikających z pełnionego dyżuru, czynności sanitarno – higieniczne, kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i kulturalnych.

Godzina 9:00-10:00

-Śniadanie – realizacja zadań programowych w tym zakresie

- „Odkrywamy , przeżywamy i działamy ” – zajęcia edukacyjne inspirowane przez nauczyciela realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego .

Wielozmysłowe poznawanie świata – poszukiwanie rozwiązań problemów w ramach 4 obszarów podstawy programowej – rozwijanie u dzieci czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji , kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek ( zajęcia przeplatane są zabawą ruchową ).

Godzina 10:00- 11:00

- Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i oczekującym pomocy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności;
-Kształtowanie umiejętności komunikatywnych – wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

Godzina 11:00- 11:50

-Gry i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w ogrodzie przedszkolnym , na boisku , w parku :zajęcia sportowe, gimnastyka, spacery i wycieczki , obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze.

- Zajęcia z języka angielskiego- poniedziałek, piątek 11.15-11.30

Godzina 11;50-12;00

- Przygotowanie do obiadu: wykonywanie czynności wynikających z pełnionego dyżuru: czynności sanitarno – higieniczne – rozwijanie samodzielności w czynnościach samoobsługowych .

Godzina 12:00-12;30

- Obiad – kształtowanie kulturalnego zachowania się przy stole – realizacja zadań programowych w tym zakresie.

II. Popołudniową porą :

Godzina 12:30-13:45

Relaks poobiedni – zajęcia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela (ochrona systemu nerwowego ).

-Udział w koncertach , występach artystycznych organizowanych na terenie placówki.

- Zajęcia i zabawy rozwijające indywidualne zainteresowania i zdolność dzieci ( przygotowywania dzieci do udziału w spektaklach, konkursach recytatorskich, plastycznych, muzycznych lub występach z różnej okazji).

- Zabawy na powietrzu, wyjścia poza teren przedszkola (np. do biblioteki),-obserwacje przyrodnicze, zajęcia ekologiczne, zajęcia z wiedzy o regionie.

Godzina 13:45-14:00

- Czynności samoobsługowe, higieniczne

Godzina 14:00-14.15

- Podwieczorek – wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku przy stoliku, uczenie samodzielności i poprzez pełnienie dyżurów

Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka- zapewnianie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, zajęcia kreatywne,

Godzina14:15-16.00

- Zabawy tematyczne, dydaktyczne ,manipulacje, konstrukcyjne, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

Rozchodzenie się dzieci.