bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

STATUT ZNOWELIZOWANY


GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO „BAJKA” WE FRYDKU

STATUT OPRACOWANO W OPARCIU O:

1. Ustawę z dnia 7 września 1991r. „O systemie oświaty”
(tekst jednolity: dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 112 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami).

4. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

5. Rozporządzenie MEN i S z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2003/ 11/114 ).

6. Rozporządzenie MEN i S z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2002/51/1458).

7. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240).

8. Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.

9. Uchwałę Rady Gminy Miedźna ( Uchwała nr LIV/401/2010 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 19.10. 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miedźna).

10. Zarządzenia Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego we Frydku ( Zarządzenie nr 2/10 Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego we Frydku w sprawie odpłatności i zasad korzystania ze stołówki w Gminnym Przedszkolu Publicznym we Frydku).

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Przedszkole we Frydku wraz z oddziałami zamiejscowymi, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba przedszkola jest budynek znajdujący się we Frydku przy ulicy Sportowej 2. Siedzibą oddziałów zamiejscowych jest budynek OSP w Gilowicach.

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miedźna. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

4. Pełne brzmienie nazwy przedszkola jest następujące:

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku
ul. Sportowa 2
43-227 Miedźna
Tel./ fax./ (032) 2116214

5. Ustalona nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu również na pieczątkach i stemplach.

§ 2

Podstawą prawna działania przedszkola jest:

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 roku z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

2. Uchwała nr XVIII/141/2004 Rady Gminy w Miedźnej z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miedźna.

3. Niniejszy statut.

§ 3

Informacje o przedszkolu:
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

3. Przedszkole czynne jest w godzinach od 7:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku, natomiast oddziały zamiejscowe czynne są od 6:30 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
a) Na wniosek dyrektora organ prowadzący ustala na każdy rok szkolny dzienny czas pracy przedszkola, czas pracy poszczególnych oddziałów oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

4. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN.

5. Za korzystnie z dodatkowych świadczeń wychowania przedszkolnego jest pobierana opłata, która podlega zwrotowi w przypadku ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu.

6. Opłata odkreślona w pkt 5 niniejszego paragrafu nie dotyczy dzieci będących uczestnikami projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „ Moje przedszkole”.

7. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola. Zasady korzystania z wyżywienia i umorzenia opłat ustala dyrektor wraz z organem prowadzącym.

8. W przypadku wcześniej zgłoszonej nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienna stawkę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni.

9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są w terminie do 15- go dnia miesiąca.

10. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii.

11. Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych na wniosek rodziców.

12. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te są finansowane w całości przez rodziców.

13. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

14. W organizowanych zajęciach dodatkowych uwzględniane są w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

15. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.

16. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

17. Przedszkole może organizować wycieczki, wyjazdy do kina, teatru. Wyjazdy dzieci odbywają się za pisemną zgodą rodziców i są przez nich w całości finansowane.

§ 4

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
1) Gminę Miedźna;
2) rodziców- w formie opłat za usługi świadczone przez przedszkole z zastrzeżeniem § 3 pkt 6.

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

§ 5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w „ Ustawie o systemie oświaty” oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
2) umożliwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej w zależności od potrzeb środowiska i wyznania,
3) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
4) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej

2. Przedszkole realizuje zadania w ramach 15 obszarów działalności edukacyjnej przedszkola. Są to:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9) wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12) wychowanie do poszanowania roślin i zwierząt;
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

§ 6

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.

2. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji pracy przedszkola, planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

4. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci.

5. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu zarówno dydaktycznego jak i wychowawczego według szczegółowych warunków określonych w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty.

6. Wybór programu lub dopuszczenie do wewnętrznego użytku własnych programów nauczycieli zatwierdza dyrektor przedszkola zasięgając opinii rady pedagogicznej.

7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

8. Czas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

§7

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym ,jak i psychicznym;
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny oraz przepisy przeciwpożarowe;
4) współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
5) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci- jedna osoba dorosła.

§ 8

1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną dla dzieci:
1) z zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku w oparciu o opinie specjalistycznych przychodni.
2) którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stałą lub doraźna pomoc z wykorzystaniem wywiadów środowiskowych, pomocy organów Sądu, Prokuratury, Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zarządu Gminy i Rady Rodziców;
3) szczególnie uzdolnionych
Zasady tworzenia zespołów pomocy dzieciom określają odrębne przepisy.

2. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez:
1) diagnozowanie środowiska wychowanków;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
4) podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu wychowawczo- dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.
5) prowadzenie edukacji pro-zdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców.
6) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
7) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych , wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
8) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
9) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami
2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
4) innymi przedszkolami;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 9

1. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza jego obiektem.

2. Jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie dyrektor dokonuje kontroli obiektów należących do placówki pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów i sporządza protokół.

3. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu w planie zajęć dydaktyczno- wychowawczych uwzględnia się:
1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,
2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu.

4. Plan ewakuacji placówki umieszcza się w widocznym miejscu w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

5. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym placówka zapewnia opiekę.
Zajęcia nie mogą odbywać się w tych miejscach, w których prowadzone są prace w/w.

6. Teren siedziby przedszkola ogrodzony jest płotem i zapewnia się:
1) właściwe oświetlenie,
2) równą nawierzchnię dróg, przejść,
3) instalację do odprowadzania ścieków i wody deszczowej,
4) odpowiednie zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie placówki,
5) szlaki komunikacyjne kieruje się o najmniejszym natężeniu ruchu,
6) w razie opadów śniegu, przejścia na terenie placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

7. Urządzenia higieniczno- sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

8. W pomieszczeniach przedszkola zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
1) Sprzęty, z których korzystają dzieci dostosowuje się do wymagań ergonomii;
2) Przedszkole nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

9. Kuchnie, jadalnie utrzymuje się w czystości, a ich wyposażenie we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczne korzystanie. Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w pomieszczeniach wydzielonych w tym celu. Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w pomieszczeniach wydzielonych w tym celu.

10. W oddziałach zamiejscowych zapewnia się wyżywienie w formie cateringu.

11. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

12. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

13. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne umożliwia się dzieciom przebywanie na świeżym powietrzu.
14. Miejsca oraz pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem.

15. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się temperaturę co najmniej 18 C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie tej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

16. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 C lub jest niższa,
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

17. Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa , niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się podczas zajęć niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece placówki.

18. Na terenie placówki ( w miejscu niedostępnym bezpośrednio dla dzieci) znajduje się apteczka wyposażona w środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

19. Udział dzieci w akcji na rzecz placówki i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywania czynności i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków.

20. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki określa się jednego opiekuna pełnoletniego na 10 wychowanków.

21. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez placówkę dzieci nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

22. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących.

23. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i informuje się jego rodziców lub opiekunów.

24. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym.

25. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.

26. W miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

27. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
27a. Ogród do zabaw dziecięcych otwarty jest do godz. 16.00.

28. Udział dzieci niepełnoletnich w wycieczkach odbywających się w ramach zajęć wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych.

29. Wycieczkę lub imprezę przygotowuje się pod względem programowym i organizacyjnym, a następnie informuje się rodziców lub prawnych opiekunów o podjętych ustaleniach, a w szczególności o celu, trasie, harmonogramie i regulaminie.
Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa przez przedszkole dzieciom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej z późn. zm. (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102 poz. 1115) i Ustawy o systemie oświaty.

30. Program wycieczki lub imprezy organizowanej przez placówkę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor.

31. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji odpowiednich form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora osoba pełnoletnia, która:
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek.

32. Kierownik wycieczki lub imprezy w szczególności:
1) opracowuje program lub harmonogram wycieczki lub imprezy i informuje o tym rodziców,
2) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
3) zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania,
4) nadzoruje zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
5) dokonuje podziału zadań wśród opiekunów,
6) dokonuje podsumowania i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po jej zakończeniu.

33. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu zgody dyrektora inna pełnoletnia osoba.
Opiekun w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczestnikami,
2) współdziała z kierownikiem w zakresie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
4) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki lub imprezy.

34. Uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§10

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań:
1) jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału;
2) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący,

3. Dla zapewnienia ciągłości przy pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi grupę od 3 do 5-latków.

4. Na wniosek z zebrania rodziców danego oddziału, przyjęty zwykłą większością głosów, przy obecności 75 % rodziców, dyrektor może zmienić opiekuna po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Decyzję ostateczną podejmuje dyrektor przedszkola.


ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

§ 11

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

§ 12

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przeprowadzonego przez organ prowadzący.

2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4. Zadania dyrektora są następujące:
1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3) koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi, stwarzanie im optymalnych warunków do rozwoju;
4) opracowanie organizacji mierzenia jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jej wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;
5) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki;
6) przekazanie raportu o jakości pracy placówki Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
7) opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki;
8) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach;
9) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);
10) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
11) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczycieli;
12) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
13) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów
14) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
15) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
16) organizowanie administracyjnej, finansowej, i gospodarczej obsługi przedszkola;
17) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi;
18) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
19) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną;
20) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.;
21) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
22) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników;
23) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem;
24) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
25) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;
26) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym mieszka dziecko uczęszczające do przedszkola, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
27) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Rada Pedagogiczną, Radą Rodziców a w szczególności:
1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola;
2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

6. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacja.

§ 13

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem.

4. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział ( z głosem doradczym) osoby zaproszone przez przewodniczącego , za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.

6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych;
3) w razie bieżących potrzeb.

7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, zarządu gminy oraz co najmniej jednej trzeciej członków Rady Pedagogicznej.

8. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.

9. Przewodniczący przynajmniej dwa razy w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły spisywane są elektronicznie. Na koniec każdego roku szkolnego drukowane są wszystkie protokoły z danego roku, z których tworzy się trwale zszyty zeszyt protokołów. Stronice jego są ponumerowane. Zawiera adnotacje o okresie, jaki obejmują protokoły.

11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia;
2) opracowanie koncepcji pracy przedszkola;
3) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
5) uchwalenie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej oraz regulamin pracy;
6) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;
7) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy;
8) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

12. W sprawach określonych w punkcie 11 Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w formie uchwały:
1) uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków;
2) dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał w razie ich niezgodności z prawem;
3) o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia Zarząd Gminy oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z Zarządem Gminy uchyla uchwałę niezgodną z przepisami prawa;
5) rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

13. Rada Pedagogiczna wydaje opinię w sprawach:
1) organizacji pracy przedszkola, zwłaszcza projektowanej organizacji pracy w ciągu tygodnia;
2) projektu planu finansowego przedszkola;
3) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) przebiegu i wyników pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;
5) propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i opiekuńczych.

14. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

15. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.

16. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.

17. Organ prowadzący jest zobowiązany przeprowadzić postepowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Rade Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§14

1. W placówce działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków tutejszej placówki.

3. W wyborach, o których mowa w ust.2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o której mowa w ust. 2 oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą ustalając zasady i zakres współpracy.

6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego placówki obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do dzieci , realizowanego przez nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców.
2) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego placówki, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

8. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

9. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącym, protokolantem oraz skarbnikiem.

10. Zebrania Rady są protokołowane.

§15

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.


ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola


§16

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci o zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psycho-motorycznego i stanu zdrowia.

4. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej d 30 maja.

5. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

6. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych;
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący;
4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców.

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ,którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

9. Liczba miejsc w przedszkolu według arkusza organizacyjnego wynosi 50. Liczba miejsc w oddziałach zamiejscowych wynosi 45.

10. Przedszkole posiada cztery oddziały, w tym dwa oddziały zamiejscowe w Gilowicach.

11. Dla realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) odpowiednie sale dla poszczególnych oddziałów z niezbędnym wyposażeniem;
2) ogród przedszkolny przy głównym budynku;
3) pomieszczenia administracyjno- gospodarcze;
4) kuchnię;
5) szatnię dla dzieci i personelu.

12. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

13. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

14. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§17

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców na piśmie.

2. Osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu.

3. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 do 9.30 lub w innych godzinach wcześniej ustalonych z dyrektorem placówki, a do oddziałów zamiejscowych od godziny 6:30 do 9:30 lub w innych godzinach wcześniej ustalonych z dyrektorem placówki.

§18

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. Z zastrzeżeniem, że rekrutację dzieci do przedszkola w ramach projektu „ Moje przedszkole” przeprowadza Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej na podstawie odrębnych zasad określonych w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Moje przedszkole”.
Zasady rekrutacji (czas, sposób, miejsce)
1) zgłoszenia dokonują rodzice/prawni opiekunowie
2) termin

2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
1) dzieci pięcioletnie,
2) dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych, samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,
3) dzieci już uczęszczające do przedszkola,
4) dzieci rodziców obojga pracujących,
5) rodzeństwo,
6) dzieci z rodzin zagrożonych’
7) dzieci z rodzin wielodzietnych.

3. Dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo pierwszeństwa.

§19

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 okresu płatniczego, a w przypadku dziecka 5 letniego podjęcia decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu
3) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu;
4) zachowań agresywnych dziecka zagrażających bezpieczeństwu innym dzieciom.


ROZDZIAŁ V
Wychowankowie przedszkola

§ 20

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2. Dla dzieci 6-letnich miejscem odbywania rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego jest szkoła podstawowa (tylko do 2012 r.).

3. Od roku szkolnego 2011/2012 dzieci 5-letnie odbywają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

4. Dziecko 2,5 letnie może uczęszczać do przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach, którymi mogą być:
1) sytuacja rodzinna (np. dziecko z rodziny patologicznej, śmierć matki lub porzucenie dziecka przez matkę);
2) sytuacja prawna dziecka (np. adopcja lub rodzina zastępcza);
3) sytuacja materialna ( np. matka jest zmuszona podjąć pracę);
4) szybki, intensywny rozwój dziecka, które już dorosło do przedszkola i czuje potrzebę kontaktu z dziećmi.

5. Decyzję o przyjęciu dziecka 2,5 letniego do przedszkola podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

7. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania jego godności osobistej;
5) akceptacji takim, jakie jest;
6) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
7) poszanowania własności;
8) opieki i ochrony.

8. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego.

ROZDZIAŁ VI

System nagród i kar

§21

1. Dzieci nagradza się:
1) uznaniem i pochwałą słowną na forum całej grupy;
2) darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając jego zakres samodzielności;
3) przywilejem wykonywania prostych czynności wskazanych przez nauczyciela;
4) atrakcyjnym spędzaniem czasu, atrakcyjną zabawą w grupie wg pomysłu dziecka,
5) drobnymi nagrodami rzeczowymi np. emblematami uznania.

2. Proponuje się środki zaradcze w przypadku nie stosowania się do ustalonych wspólnie zasad:
1) kary naturalne- bezpośrednio reakcja nauczyciela: uwaga słowna,
2) tłumaczenie i wyjaśnianie’
3) ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji,
4) wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka.

ROZDZIAŁ VII

Rodzice

§ 22

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, dbanie o higienę i odpowiednie ubranie dziecka do przedszkola;
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji ;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców (pełnoletnią) osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu , niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.


§ 23

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju

2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
3) uzyskiwania porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa lub radę rodziców.

3. Opinie lub wnioski rodzice mogą składać ustnie lub pisemnie w Kancelarii dyrektora przedszkola w każdą środę od 13.00 do 14.00.

§ 24


Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania ogólne i grupowe;
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem;
3) zajęcia otwarte;
4) kąciki dla rodziców.

§ 25

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu w danym roku szkolnym po wywieszeniu informacji na tablicy ogłoszeń lub na wniosek rodziców, nauczycieli.

ROZDZIAŁ VIII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 26

1. Pracownikami przedszkola są: dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracyjno- obsługowi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

4. Każdy nauczyciel otrzymuje zakres czynności w danym roku szkolnym.

§ 27

1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
3) włączenie ich w sprawy życia przedszkola.

§ 28

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo- oświatowych.

§ 29

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno- obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymywanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

2. Dla każdego pracownika administracyjno- obsługowego przygotowany jest szczegółowy zakres obowiązków i zadań, który ustala dyrektor przedszkola.

3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi realizują odrębne przepisy.


ROZDZIAŁ IX

§ 30

1. W przedszkolu prowadzi się kontrolę zarządczą w oparciu o odrębne przepisy.

2. Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
2) skuteczności i efektywności działania;
3) wiarygodności sprawozdań;
4) ochrony zasobów;
5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
7) zarządzania ryzykiem.


ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe

§ 31

1. Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

4. W sprawach nie unormowanych statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 32

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

§ 33

Zmiany w statucie dokonywane są poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 34

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń;
2) udostępnianie zainteresowanym Statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 35

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Zmiany w Statucie zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2010/2011 na posiedzeniu w dniu 09 czerwca 2011 r.Opublikował: Przedszkole Frydek
Publikacja dnia: 02.12.2013
Podpisał: Szymon Gwóźdź
Dokument z dnia: 27.04.2011
Dokument oglądany razy: 2 392